Vastuullinen toimija on lähellä omaa yhteisöään

Lupaus

Lupaamme käydä avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, tukea ilmaston ja luonnon kantokyvyn säilymistä resurssiviisailla ratkaisuilla sekä auttaa asiakkaitamme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa ja kehittää tasa-arvoa kaikessa toiminnassamme. Näin toimimme kestävämmän, reilumman, ja tasa-arvoisemman tulevaisuuden hyväksi.

Seurantaryhmä

Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina kyläläiset, maanomistajat, kunta ja viranomaiset. Seurantaryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja sen tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja toimia luontevana keskusteluväylänä toimijoiden kesken.

YVA

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnissä ja tavoitteena on jättää YVA-selostus yhteysviranomaiselle (Kainuun ELY-keskus) vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ajantasaiset YVA:an liittyvät dokumentit löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta: www.ymparisto.fi/nordictalcSuomussalmiYVA

Luvitus

Toiminta tarvitsee kaivos- ja kaivos­turvallisuus­luvat, jotka myöntää kaivosviranomainen, TUKES, sekä ympäristöluvan, jonka myöntää ympäristölupa­viranomainen, Aluehallinto­virasto (AVI). Kaivosviranomainen valvoo toimintaa omalta osaltaan ja ympäristöluvan osalta valvovana viranomaisena on paikallinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Muodonmuutoksesta syntyy moderni kaivos

Tavoitteenamme on 2030-luvun kaivos, joka hyödyntää parasta käytettävissä olevaa teknologiaa innovatiivisesti ja energiatehokkaasti. Rikastusprosessissa tavoittelemme suljettua vedenkiertoa ja rikastushiekan osalta läjitystä hiekkana perinteisen märkäläjityksen sijaan. Malmissa ja sen sivukivissä ei ole juurikaan happoa tuottavia mineraaleja, joka on merkittävä etu toiminnan ympäristö- ja vesistövaikutusten kannalta. Selvitämme myös tuotannon sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia.

nordic talc logo

Sitoutuminen nousee yhteisöllisyydestä

Kivikankaan louhos on toiminut jo vuodesta 1999 alkaen. Suomussalmen kunta ja paikallinen yhteisö ovat suhtautuneet toimintaan ja talkkihankkeen eteenpäin viemiseen myönteisesti. Haluamme vaalia tätä yhteishenkeä ja vahvistaa paikkakunnan elinvoimaisuutta työpaikkojen kautta. Alueella on kokenutta ja sitoutunutta työvoimaa, joille talkkihanke toteutuessaan tuo työtä vuosikymmeniksi.

Talkintuotannon aloittaminen toisi joitain muutoksia kaivoksen toimintaan mutta hyvällä suunnittelulla ja keskustelulla naapureiden kokema haitta voidaan minimoida.