Suomussalmen talkkihankkeen sivutuotteen hyödynnettävyysselvitys on valmistunut

Hankkeessa selvitettiin sekä talkkihankkeen sivutuotteen soveltuvuutta jatkojalostukseen, että sen tuoteominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeen keskeiset tavoitteet saavutettiin ja saatujen tulosten perusteella pystytään valitsemaan mahdolliset jatkojalostukseen soveltuvat menetelmät ja sovelluskohteet.

Yhtiö tulee jatkamaan selvityksiä ja etsii uusia kumppanuuksia sivutuotteen tuotteistamiseen. Sivutuotteen hyödyntäminen parantaisi hankkeen resurssitehokkuutta ja kannattavuutta sekä tukisi kansallisia ja EU-tason tavoitteita.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle yrityksen kehittämisavustusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

eu osarahoittama fin

Uutisia

Nordic Talc ja Kajave sopimukseen voimajohtoyhteyden suunnittelusta

Nordic Talc Oy ja Kajave Oy ovat sopineet uuden voimajohtoyhteyden suunnittelun aloittamisesta. Uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa Nordic Talc:n tuotannon tarvitseman tehon. Samalla se vahvistaa Ylä-Kainuun jakeluverkkoa ja mahdollistaa myös muun elinkeinotoiminnan, matkailun ja vihreän siirtymän hankkeiden kehittämisen alueella.

Lue lisää »

ELY-keskuksen tukema selvitystyö edisti Suomussalmen talkkihanketta

Tulikivi Oyj on toteuttanut ”Selvitys Haaposen esiintymän geologiasta ja geotekniikasta sekä mineraalin käytettävyydestä valittujen tuotteiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa” -hankkeen, johon se on saanut yrityksen kehittämisavustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Saatu avustus on ollut erittäin merkittävä hankkeen eteenpäin viemisessä.

Lue lisää »